Definitie van ‘De Maffiajournalist’.

Definitie:
De figuur de Maffiajournalist. Om een persoon te kwalificeren als Maffiajournalist moeten zijn gedragingen aantoonbaar en voor een ieder controleerbaar aan de definitie van de figuur de Maffiajournalist voldoen, die onderverdeeld is in verschillende gedragingen. Hierdoor kan deze kwalificatie ook worden opgenomen in de Grote van Dale.

Medeplichtigheid:
Medeplichtigheid is een uit het spraakgebruik bekend, enigszins diffuus begrip(1). De Wet noemt art 48 Sr opzettelijk behulpzaam zijn en het opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van een misdrijf( 3) en in het geval van de Maffiajournalist langdurig opzettelijk verdoezelen, verdraaien van een misdrijf middels de journalistiek in het belang van een georganiseerd verband (Lees: criminele organisatie) en /of een rechtens vast gestelde Grote Misdadiger en /of tegelijkertijd in de Dubbelrol van voorheen C.I.D nu C.I.E. politie-informant, waardoor een soort van straffeloosheid ontstaat voor die betreffende journalist die zich schuldig maakt aan strafbare feiten. De journalist verstrekt immers kennelijk vitale informatie over de groep aan de politie waar hij tegelijkertijd hand en spant diensten voor verricht.

Leiding geven aan een Maffia Media –
campagne De Slavenburg-criteria: In dit Arrest wordt m.b.t. het leiding geven aan een criminele organisatie het begrip geïntroduceerd van ‘Horen zien en zwijgen’, of te wel het opzettelijk langdurig niet overgaan tot openbaarmaking / publiceren van objectief nieuws dat een normale journalist direct zou publiceren in het belang van een criminele organisatie en/of rechtens vastgesteld grote misdadiger, waar zelfs sprake is van Algemeen belang In deze situatie, het opzettelijk niet publiceren wordt volgens dit Arrest namelijk de strafbare handelingen van de criminele organisatie in staat gesteld doorgang te vinden, dit terwijl een goed journalist gehouden is (blote) nieuws feiten naar behoren te publiceren.

Het opzettelijk uitlokken i.s.m bepaalde Maffia en /of tegelijkertijd in de Dubbel rol van langdurige C.I.D./ C.I.E. politie – informant:
Het opzettelijk uitlokken van ‘nieuws’ met als oogmerk een bepaald beeld te creëren dat in belang is van een derde partij die niet waarneembaar genoemd wordt en langdurig opzettelijk de feiten en omstandigheden verdraaien ten einde de persoon of Rechtspersoon extreem te beschadigen. (5. Gerechtshof te Amsterdam: Arrest S. Brown tegen De Vries rolnummer: 425/01 d.d. 3 juni 2004) (6) Openbaarmaking http://www.hij/zijonline.nl d.d. december 2005 tot heden/auteur L. van Rooyen en Hendrik Jan Korterink. Extreem opzettelijk uitlokken i.s.m. bepaalde Maffia en /of tegelijkertijd in de Dubbelrol van langdurige C.I.D./ C.I.E. politie – informant . Het Wetboek van Strafrecht zegt daar middels de artt. 47, 48 het volgende over: “zij die een feit plegen, doen plegen of mede plegen” Lid,2: “zij die door giften, belofte, misbruik van gezag ( Lees: journalistiek), geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken ( nieuws ensceneren in belang van een criminele groep en /of een Grote Rechtens vastgestelde misdadiger: denk aan Ontroerend goed sector, Banken aandelen, Fraude, witwassen, Int. Wapenhandel, diamanten smokkel, Internationale drugshandel, het handelt hier niet over de doorsnee kruimelaar. ) Art. 48,1: “zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van een misdrijf” Art. 48, 2: “zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf”(6) Het opzettelijk ( langdurig) schenden van de artt. Sr. 139a, 139b, 139c, 139d, 139e,139f, 139g, en 140 zonder Algemeen belang i.s.m. een criminele groepering en /of een grote misdadiger. en /of tegelijkertijd in de Dubbelrol van langdurige C.I.D./ C.I.E. politie – informant (7) De hiervoor genoemde artikel houden het volgende in: Afluisteren van een gesprek in woning, aftappen op opnemen gegevens, geautomatiseerd werk in woning, afluisteren gesprek elders, aftappen of opnemen gegevens werk elders, aftappen of opnemen gegevens overdragen via telecommunicatie, plaatsen afluister – en aftap apparatuur, doorgeven van afluisterapparatuur en gegevens uit afluisteren, gebruik van verborgen camera, openbaarmaking van afbeelding, deelneming aan misdadige organisatie en verboden rechtspersoon. Gerechtshof te Amsterdam,Arrest De Vries vs. Het Parool, d.d. 15 juli 1993 in de zaak onder rolnummer 912/92: Het Maffiajournalist Arrest In dit Arrest worden aan De Vries een aantal kwalificaties gegeven op grond van zijn zg. journalistieke gedragingen, die wij hier tot de onze maken en die wij beschouwen als de klassieke basis van de Definitie :” De Figuur de Maffiajournalist”. Ro. 4.10: ” (a) publicitaire passiviteit ten opzichte van de Bruinsma – organisatie; (b) steun aan Bruinsma tijdens een door deze tegen Het Parool aangespannen kort geding; (c) het aanvaarden van een ‘beloning”door in het tijdschrift Actueel, waarvan De Vries toen hoofd directeur was, een artikel te schrijven over het terugbezorgen van twee gestolen schilderijen door de Bruinsma- organisatie ( overigens pas enige maanden na de dood van Bruinsma zelf) Deze publiciteit kwam ook die organisatie goed van pas, aldus B. Middelburg(-)”. Het gehele Arrest is achterin opgenomen.

Samengevat:
Om een journalist te kunnen kwalificeren als Maffiajournalist moet zijn gedragingen langdurig hebben voldaan aan een of meerder van hetgeen hiervoor is gesteld. Ook moet er dus sprake zijn van opzettelijk. Een journalist die zich bijv. een enkele keer schuldig heeft gemaakt aan dergelijke gedragingen voldoet niet aan de Definitie van de Figuur de Maffia – journalist.

Noot:
Opmerkingen, kanttekeningen en kritiek van lezers zijn zeer welkom. Ro. Staat voor Rechts overweging (1) Prof. Mr. J. de Hule, Materieel Strafrecht, p. 465 (2) Zo spreekt van Dale tegelijkertijd over ‘behulpzaamheid’ en de ‘gemeen schappelijkheid’ schuldigheid van meer personen aan een en hetzelfde kwaad (3) Prof. Mr. J. de Hule, Materieel Strafrecht, p.465 (4) Arrest Brown/ De Vries d.d. 3 juni 2004 , , Ro.: 2.7: “De schade is ontstaan doordat De Vries, verwijtbaar , de onderhavige privacy schendende beelden heeft doen uitzenden, terwijl niet kan worden gezegd dat Brown het uitzenden van die beelden op enigerlei aan zichzelf heeft te wijten”. Vervolg Ro. 2.7 “(-) nu deze handelingen respectieve binnenskamers ( met verbogen camera en uitlokker Ronny Ostrowski) en in staat van door De Vries uitgelokte agitatie zijn gepleegd en juist bij dit soort gebeurtenissen de behoefte aan bescherming van de privacy zich sterk doet voelen”. Volledige Arrest Brown/ De Vries achterin (5) Deze openbaarmaking die aantoonbaar geheel verzonnen was bleef ook nadat de redactie/eigenaren van Hij/Zijonline daarop waren gewezen gewoon staan. Volledige Arrest Brown/ De Vries achterin ( zie Hoofdstuk :…. , p. : “De Maffia -Journalist”. (6) zie Hoofdstuk …..p. : “De Maffia – Journalist”, inzake Wikkel Bas van Hout met een beloning van 500,000,- gulden voor Moord. (7) Aangifte d.d. 13 jan 2005 inzake bedreiging door politie C.I.E- Functionaris voor/met / namens zijn informant John van der Heuvel tegen Brown. Fundamenten, theoretische beschouwingen van hetgeen ik hiervoor stel kan men vinden in het werk van Manuel Castells , The information age: Economy, society and culture, three volumes, Oxford: Blackwell 1997 en De Digitale Rechtsstaat , Rede uitgesproken d.d. 18 nov. 1998 door Mr. M. A. P. Bovens, Rechts filosoof Universiteit van Utrecht:” producenten van amusement en cultuur- ” Aalsmeer’ (-), en B. Middelburg; ” Hoe de onderwereld de media manipuleert” , daar wordt zeer gedetailleerd uitgezet hoe Brown het slachtoffer is van een jarenlange media hetze uitgevoerd door in die periode door De Vries en Van Hout en Ostrowski ( ‘lid’ – Bruinsma groep), vergelijkbaar zoals hiervoor beschreven in de klacht(en) tegen Middelburg ( en De Vries) en in tegenstelling tot de twee door mij gelaakte artikelen d.d. 29 okt. 2005 en 10 december 2005 heeft Middelburg voor de publicatie ” Hoe de onderwereld de media manipuleert” wel een uitvoerig en gedegen vooronderzoek gedaan van zes maanden voorafgaande aan die publicatie , althans dat wordt gesteld bij het voorwoord/verantwoording van de publicatie;” Hoe de onderwereld de media manipuleert”.. en zie: “On the morning of March 3, 1992, an intruder broke into a Maryland home killing a woman, her crippled child and his nurse. Authorities arrested the woman’s estranged husband and an accomplice. But while investigating the crime, police located a how-to publication containing a virtual blueprint for the murder. The victims’ families were not content to go after the actual killers, but went after the publisher of the book. In a landmark decision, the 4th circuit Virginia Court held that the case had merit to proceed, despite the clear first amendment issue. A fascinating review of how the courts are reinterpreting “words of incitement” under modern first amendment law” . In deze ‘decision’ wordt de uitgeverij mede aansprakelijk gehouden voor de moorden op grond van de publicatie de ” Hitman”. De uitgeverij heeft buitenrechtelijk deze claim afgekocht voor vrees van faillissement. 998 door Mr. Oxford: Blackwell 1997 en De Digitale Rechtsstaat, Rede uitgesproken

Advertisements

One thought on “Definitie van ‘De Maffiajournalist’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s