‘Hoerenjong Bas van Hout’:”OvJ. Koos van der Spee veroordeelt liever één moordenaar’ dan twee moordenaars”.

“Misdaadverslaggever John van den Heuvel: ” Steve Brown heeft al die jaren gelijk m.b.t. Het Panorama Hoerenjong De Bruine Rat Bas van Hout, hij is echt knetter gek”.

” Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout” beschuldigt Steve Brown nu namens  Sanoma, Panorama, Hoofdredacteur Frans Lomans van twee moorden en dat Steve Brown klant is geweest bij zijn moeder, die volgens Bas van Hout de Hoer speelde als een Paard op de Wallen.

Alleen dankzij ‘corruptie’ van de zijnde van Officier van justitie Koos Spee tegenwoordig  optredend in Blik op de weg is volgens Bas van Hout Steve Brown niet veroordeelt voor twee moorden.

Opnamen verborgen camera inzake kwaliteit getuigen van Bas van Hout tegen Steve Brown.

Aan: de Hoofdofficier van justitie mr. G. Th. Hofstee en het College-procureur-generaals en de leden van de commissie Tweede Kamer justitie.

Amsterdam, 15 november 2012

Betreft, mijn aangifte d.d. 14 november 2012 tegen Bas van Hout.

Geachte Hoofd-officier van justitie mr. G. Th. Hofstee en het College-procureur-generaals,

Naar aanleiding van mijn aangifte d.d. 14 november 2012 en mijn aansprakelijkstelling d.d. 12 november 2012 jegens Sanoma heeft de heer Bas van Hout mij de hierna navolgende mail gezonden.

Ik wijs u er op dat het feit alleen dat hij mij rechtsreeks benadert ik als  rond uit stalking van het niveau van een echte psychopaat ervaar, één en ander verzwarend gezien het feit dat hij kennelijk hier handelt namens Sanoma. Hij moet mij kennelijk  mailen van de Hoofdredacteur Frans Lomans aangezien ik mij nimmer richt tot Bas van Hout.

Ik verzoek u zijn hierna bijgezonden mail, als mede dit schrijven bij mijn aangifte d.d. 14 november 2012 tegen Bas van Hout en mijn aansprakelijkheidstelling d.d. 12 november 2012 jegens Sanoma in deze te voegen.

Blijkens zijn mail blijft hij volharden in zijn extreme smadelijk en laster valse beschuldigingen. Sterker nog hij beschuldigt mij nu zelfs van twee moorden. Al hetgeen hij stelt is van A tot Z wederom gelogen en smaad en laster jegens mij en de mijne. 

Kennelijk weet Bas van Hout van geen ophouden in deze en ergerlijker kennelijk weet hij zich gesteund door Sanoma, Dick Molman, Hoofredacteur Frans Lomans van Panorama gezien het feit dat hij doorgaat met zijn liederlijke valse beschuldigingen n.b. door mij rechtstreeks te mailen, hetgeen ik nimmer heb gedaan in deze.

Ik verzoek hier uitdrukkelijk en zonodig sommeer ik hierbij tevens uitdrukkelijk Sanoma, c.q. de heer Dick Molman om maatregelen te nemen dat hun moordenaar in Spé en stalker, Bas van Hout mij niet meer stalked middels zijn ziekelijke mails, aangezien ik daar moordneigingen van krijg, die niet af te kopen zijn!

Ik wijs u er op dat toen ik Van Hout persoonlijk tegen kwam hij direct op zijn rug ging liggen en huilde en kermde om politie met als getuigen in deze de hele Raad van Journalistiek en nadien aangifte tegen mij heeft gedaan wegens mishandeling, poging tot ontvoering en diefstal van zijn schoen.

Ik zal hier niet schriftelijk punt voor punt zijn leugens weerleggen, want dat zou te veel vergen in dit schrijven.

Een van zijn valse liederlijke beschuldigingen wil ik hier wel vast tegenspreken en dat is dat ik in heroïne handelde of ripte en daarvoor o.a. moorden ,etc. , aangezien Bas van Hout in zijn z.g. Boek: “Steve Brown Supercrimineel” Bas van Hout ook al die beschuldiging stond, en dat voor de Rechter de reden was om zijn  z.g. boek uit de handel te nemen, omdat hij dat niet kon aantonen. Ook toen had hij geen fantasie tapes, zelfs geen gefabriceerde tapes, die beschuldiging hard maakte of zelfs maar aannemelijk maakte voor de Rechter.

Zie Kortgeding vonnis: Brown/Van Hout

Ik verzoek u mij uit te nodigen voor het opmaken van een proces-verbaal ter zake mijn aangifte d.d. 14 november 2012 en zal aldaar punt voor punt zijn opzettelijke leugens weerleggen.

Ook verzoek ik u Ovj. Spee in deze te horen, zodat hij ook hetgeen Bas van Hout stelt m.b.t. Ovj. Spee ‘niet meer dan één moordenaar vervolgen daar waar hij twee moordenaars kan vervolgen’, aldus Bas van Hout kan weerleggen, etc.

Met de meeste hoogachting,

Ing. S.K.A. Brown

CC: Sanoma,  t.a.v. de heer Dick Molman.
CC. Mr Spee per mail: redactie@blikopdeweg.nl
CC: Mr P. van der Laar.

Kunt u mij per omgaande een ontvangst bevestiging retourneren.

Mail Bas van Hout:

Van: bas van hout (basvanhoutps@gmail.com)
Verzonden: donderdag 15 november 2012 10:59:41
Aan: Revu (revu@sanomamedia.nl); Frans Lomans (frans.lomans@sanomamedia.nl); Vico Olling (vico.olling@sanomamedia.nl); sandra van lent (sandra@powned.tv); jestelesto@hotmail.com; echtejannen@powned.tv

Geachte heer Brown,

Ik begrijp dat u weer boos bent, dit keer over een interview bij ‘echte Jannen’ op radio 1. ‘t Is een heel simpel principe: Zij vragen en ik geef zo eerlijk en feitelijk als mogelijk antwoord. Sommige mensen zullen daar niet blij mee zijn. De waarheid kan confronterend en hard zijn. Maar het is geenszins de bedoeling om u of anderen op de kast te jagen. Maar wees nu eerlijk? U bent niet echt zuinig naar anderen in het nemen van uw vrijheid van meningsuiting (moeder hoerenjong-bruine-rat-Bas = hoer). Waarmee ik geenszins beweer dat dit een manier was om terug te slaan tegen al uw wilde beweringen. Ik ben niet met u bezig, maar wordt mij een vraag gesteld, dan beantwoord ik die, maar waarschuw wel altijd van tevoren dat ze een heftige reactie van u kunnen verwachten (of een bedreiging/afpersinkje) indien dit een item in de uitzending wordt. En meestal voldoet u aan die verwachting.

Maar misschien is het een goed idee om uw strijdbijl een keer te begraven. Ik heb geen conflict met u. Sterker nog, u speelt geen enkele rol in mijn leven. Behalve dat als u weer een keer mijn adres en een foto van mijn huis op uw site publiceert, of een of andere crimineel aanzet om een aanslag op mij te plegen cq een handgranaat in mijn tuin te gooien. Kunt u die boosheid niet gewoon een keer los te laten na bijna twintig jaar? Of een coachingstraject ingaan om te leren omgaan met die woede? Dat is voor iedereen beter, vooral voor de samenleving.

Maar ik wil in elk geval uw geheugen in een paar zaken opfrissen, zaken die zich kennelijk bij u hebben opgebouwd tot ‘waarheden’ van mythische  proporties.

Alle zaken die u aanhaalt staan –zoals u weet- op audio- en of video. We hebben immers vele tientallen (interview)uren met elkaar doorgebracht indertijd en gesproken over u criminele avonturen, heroine-, cokehandel-, wapens, moord en doodslag, oplichting, ripdeals, bedreigingen, mishandelingen, marteling met 220 volt (zie xxxxx 220 volt). Nee, ik moet toegeven, u was een effectieve eenmansbende en een van de meest kleurrijke drugsimporteurs die ik ooit heb geïnterviewd voor een boek. Maar voor alle duidelijkheid, dat boek is voor mij al 17 jaar dicht.

Maar voor alle duidelijkheid, U en uw uitgeverij Bzztoh hebben míj benaderd voor een journalistieke samenwerking in boekvorm. U heeft hier ruime voorschotten voor ontvangen, en ik heb u zelfs míjn voorschot gegeven omdat u in geldnood zat. 

U had er indertijd geen bezwaar tegen indien ik parallel  onderzoek zou doen naar uw handel en wandel en uw beweringen zou toetsen aan de hand van derden. U had daar geen bezwaar tegen. Toen de uitkomst daarvan u niet beviel, bent u de uitgeverij gaan bedreigen dat het boek niet mocht worden gepubliceerd. U heeft hen bedreigd middels telefonische scheldkanonnades en een riotgun, die u in een sporttas en zichtbaar meenam naar de uitgeverij in 

Den Haag (zie televisie interview met uitgever Koos Hageraats uit 1994). Bzztoh heeft uit veiligheidsoverwegingen (en angst) toen afgezien van deze publicatie, terwijl u op eigen initiatief hebt meegewerkt aan deze biografie. 

Nu ontkent u een rol te hebben gespeeld in de liquidatie van Tonnie Hijzelendoorn, dan wel een informant/verrader/kroongetuige te zijn geweest in deze zaak. Dat is echter uitgebreid gedocumenteerd en u bent volgens de dossiers in eerste aanleg zelfs aangemerkt als mededader van de voor deze liquidatie veroordeelde Martin Hoogland – uw toenmalige vriend en ‘zakenpartner’.

 U heeft er indertijd uit opportuniteit voor gekozen om zich als kroongetuige tegen deze Martin Hoogland te keren. Het OM (mr. Spee) is daar mee akkoord gegaan omdat hij ‘liever slechts één dader wilde veroordelen, dan er twee te laten lopen’.

Dit heeft u op band verklaard. Voornamelijk door uw getuigenis voor het Amsterdamse gerechtshof is Martin Hoogland tot 20 jaar celstraf veroordeeld voor de moord op Hijzelendoorn en Klaas Bruinsma. Dit is mij bevestigd door de toenmalige voorzitter van het Hof dat Hoogland veroordeelde. U heeft mij toentertijd uitgelegd dat u bewust dader- en voorkennis had van deze moord op Hijzelendoorn. Tevens staat vast dat u de laatste bent geweest die Hijzelendoorn in leven heeft gezien en volgens getuigen de deur heeft opengezet voor de daders. Bovendien had u een motief voor, en belang bij deze moord.

Tevens heeft u welbewust voor Hoogland belastende informatie over de moord(en) gelekt middels getapte telefoongesprekken, in de verwachting dat de politie zou meeluisteren. Dat bleek inderdaad het geval. U verwachtte ook een beloning en vrijgeleide voor uw medewerking en kroongetuigenverklaring. Ook die eis werd -volgens uw eigen woorden- ingewilligd. U vertelde mij ook dat u in Marokko een huurmoordenaar heeft benaderd om Hoogland te vermoorden, indien uw ‘kroongetuigenplan’ zou mislukken.

Door het gerechtshof bent u echter aangemerkt als ‘zeer betrouwbare getuige’ (zie in dit verband xxxx onder het kopje 3 getuigen). Terwijl tevens vast is komen te staan dat u met Hoogland in grote partijen heroïne handelde en nog moest afrekenen (motief) en voorkennis had van de moord op het slachtoffer. Dat uw Joegoslavische vrienden de 18 kilogram heroïne achteroverdrukten en de moord volgens hun verklaringen op uw verzoek uitvoerden, is door u nooit betwist.

Om onder uw betalingsverplichtingen aan Hijzelendoorn uit te komen, is vervolgens een moordaanslag op Hijzelendoorn gepleegd (zie boek ‘Operatie Delta’ van Bart Middelburg en Kurt van Es). Daarin vertelt een voormalige ‘bodyguard’ van u, George Elzing: “Steve Brown overwoog eind 1991 al om tonnie Hijzelendoorn om te brengen. Op die manier probeerde hij onder  de schuld van 18 kilo heroine uit te komen.”

Een Joegoslavische huurmoordenaar, die ik later in Belgrado interviewde over deze en andere zaken, heeft mij verteld dat hij er getuige van is geweest dat u een groot geldbedrag heeft overhandigd aan de Servische huurmoordenaar ‘Smaio’, die volgens een 6-tal getuigen deze moord in úw opdracht zou hebben uitgevoerd. Uw rol in deze zaak is mij door diverse mensen bevestigd, onder wie de baas van de toenmalige Joego-maffia Jotza Jocic, die tot aan uw ‘bekering naar gerechtigheid’ ook enige tijd met u bevriend is geweest, in casu (hard)drugshandel met hebt bedreven.

Uw eigen woorden in een interview uit 1995 waren: “Mijn belang om tegen Martin (Hoogland) te getuigen was een combinatie van wraak en gewin. Martin moest hangen, liefst levenslang. De officier had mij verzekerd dat hij met mijn hulp ten miste 20 jaar zou krijgen. Het mooie is dat ik Hoogland uit de weg heb geruimd zonder dat er een druppel bloed aan te pas is gekomen. Of hij schuldig is weet ik niet, maar dat is verder niet van belang. Het was híj of ík. Wat van belang is dat ik níet zit. Was híj gaan praten, dan was dat een heel ander verhaal geweest.”

Met het voorgaande heeft u zichzelf in het milieu tot de status van informant, verrader en kroongetuige gedegradeerd. Daar is niets op af te dingen en niemand anders dan u zelf is daarvoor verantwoordelijk te houden. Door boos te worden op journalisten die hierover publiceren kunt u hier niet aan afdoen.

Ook niet met uw volgende opmerking:

‘En wat ik hem nooit vergeef dat hij zelfs mijn kinderen heeft bedreigd middels bijv. een verjaardag ansichtkaart aan mijn dochter en hoe ziek kan een persoon zijn zelfs een overlijdensadvertentie van mijn dochter in De Telegraaf had gezet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’

Ik ben bereid –contractueel- de door u van Sanoma geëiste 15.000 euro aan u over te maken indien u kunt aantonen:

A: dat er überhaupt ooit een dergelijke advertentie (en/of ansichtkaart) is geplaatst/gepubliceerd in de Telegraaf.

B: dat deze van mijn hand zou zijn.

Ik kan hier zelfverzekerd in zijn, omdat ik er van overtuigd ben dat dit een verdichtsel is, in elk geval dat ik hier niets mee van doen heb en vind dit net zo verwerpelijk als u, indien dit waar is natuurlijk – hetgeen ik dus betwijfel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Hetzelfde aanbod geld voor uw beweringen: ‘Wat wel klopt is zijn naam ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ (zijn moeder speelde n.l. de hoer als een paard hetgeen hij zelf mee loopt te koketteren en hij is voor elke crimineel te huur als Pr-Hoer), dat is waar.’

Want dat zou voor mij een welkome openbaring zijn over een stukje verleden dat voor mij onbekend is. Maar kennelijk kent u mijn moeder nog uit haar professionele verleden… Dus als u mij laat zien hoe en wanneer ik daarmee heb ‘lopen koketteren – met moeder speelde hoer’ kunt u nogmaals 15.000 euro op uw rekening bijschrijven – waarvan akte.

Dan zegt u:
‘Bas van Hout laat zich pas negatief uit over Martin Hoogland en Sam Klepper en John Mieremet, enz. nadat ze dood zijn. Daarvoor zijn ze allemaal onschuldig, dapper en niet Laf , knap en intelligent, etc. Allemaal aantoonbaar en bewijsbaar.’

Dan heeft u kennelijk mijn boek ‘De Jacht op de erven Bruinsma’ niet goed gelezen dat in april 2000 verscheen. Ten tijde van deze publicatie, leefden alle hoofdrolspelers nog en die waren ‘not pleased’ over deze publicatie. En daar kan ik me een voorstelling van maken. Over geen van deze mensen ben ik echt positief te noemen om maar een eufemisme te gebruiken. Sterker nog ze worden beticht van harddrugs/wapenhandel, moord en marteling en hebben kennis genomen van de inhoud van het boek, zonder dat ik ze een villa en vakantie voor vrienden en familie heb aangeboden, dan wel recht van redactie heb gegund, en hebben mij een miljoen gulden geboden om de publicatie af te blazen. Dus waar u het idee vandaan haalt dat ik postuum en positief over hen heb gepubliceerd, dan wel een soort ‘PR-man’ zou zijn, is mij een raadsel.

Onzin dus meneer Brown. Evenmin kunt u een stellingen of beweringen niet bewijzen door ze alsmaar (inmiddels 20 jaar) te herhalen en aan te dikken. Evenmin is het citeren uit -of verwijzen naar- uw eigen blog aan te merken als betrouwbare bron. 

Ik begrijp(maar snap niet) dat u nog steeds zo boos bent. Maar het waren uw eigen woorden 20 jaar geleden: ‘Je mag alles wat ik zeg tijdens de interviews verifiëren en publiceren. Ik heb niets te verbergen.’ Dat heb ik gedaan en u heeft het resultaat -van Steve Brown, Supercrimineel- ingezien en op feitelijke onjuistheden mogen aanpassen. U zei toen: ‘Alles is feitelijk correct weergegeven, maar mijn kinderen mogen dit nooit lezen want ik kom hier uit naar voren als een of andere psychopatisch gestoorde harddrugsdealer.’

 I rest my case… (zie in dit verband de Hare-checklist: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/23653-psychopathie-en-de-hare-checklist-pcl-r.html)

 In tegenstelling tot een aantal jaren geleden, toen u met succes ongestraft meerder mediabedrijven kon afpersen voor aanzienlijke geldbedragen, zijn de tijden nu veranderd. Afpersen is nu strafbaar. Negen jaar staat daar op. Sanoma zwicht en betaalt niet (meer) voor bedreiging en afpersing. Want dat is wat u doet (of deed) en dat weet u ook. U heeft me uitgebreid uitgelegd (nota bene op band) hoe dat werkt en hoe je slachtoffers murw moet beuken: ‘Maar betalen doen ze uiteindelijk die sukkels’. 

Maar legt u mij eens uit waarom u bij hen (Sanoma) aanklopt voor iets wat ík beweer, en nota bene bij een ander medium (radio 1). Maar ja, ik begrijp het, ook ook voor (ex-)criminelen is de spoeling dun in deze tijd.

Misschien zou het een goed advies kunnen zijn indien u de draad van uw leven weer oppakt, in plaats van te blijven hangen in het verleden. U bent nu in eenmaal naar eigen bewering een (‘ex’)-crimineel. U bent daar trots op (geweest), heeft daar over gepubliceerd, aan verdiend en probeert nu uw imago als gerespecteerd burger weer op te vijzelen. Indien u het aura van respectabel burger, ingenieur, laureaat rechten, sociaal/welzijnswerker, etc., etc., realiteit wilt maken, zou het raadzaam zijn uw kruistocht tegen de ‘media-maffia’ en de rest van de kongsi die het op u heeft gemunt te laten varen en u te richten op positieve zaken.

Met vriendelijke groet,

Bas van Hout

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s