Panorama ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ lokt weer een moordaanslag op Steven Brown uit.

bas va nhout
‘Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’ is een valse vriend van de (Volks) onderwereld als politie-informant en blijft ing. Steve Brown stalken sinds 1994.

Per mail: ap-adam@om.nl Teamsecretariaat.TeamCZ.Parket.Amsterdam@om.nl , Team-EZ-MA@om.nl , infowibautstraat@vha-a.nl

Aangifte d.d. 14 november 2012 wegens herhaaldelijke extreme smaad en laster en gevaarzetting en uitlokking van moord gedaan d.d. 12 november 2012 bij Radio “Echte Jannen” en nadien dagelijks  geopenbaard middels internet door Bas van Hout, uw kennelijk politie-justitie- informant sinds de jaren 1990, (luister naar uitzending).

Aan de Hoofdofficier van justitie mr. G. Th. Hofstee en het  College-procureur-generaals en de leden van de commissie Tweede Kamer justitie.

Amsterdam, 14 november 2012

Edelachtbare Hoofdofficier van justitie de heer mr. G. Th. Hofstee,  Geachte College-procureurs-generaals,

Ondergetekende verzoekt het college deze aangiften d.d. 14 november 2012 tevoegen bij mijn claim/schrijven d.d. 15 juni 2012 ( Prod. A ) aan het College procureurs-generaal als het zoveelste bewijs dat ondergetekende en de zijne dagelijks bedreigt wordt en bloot gesteld aan extreme smaad en laster  en gevaarzetting en moord en mishandeling van de zijde van de ‘misdaadgroep Peter R. de Vries’ en de z.g. ‘Hoogland-Maffiagroep’, waarvoor Bas van Hout hand en spandienst  verleende (o.a. het fabriceren van een valse getuigen in Joegoslavië om Martin Hoogland vrij te krijgen, etc. zie (Noot1) en nog voor verleent, etc. , kennelijk in zijn hoedanigheid als politie-informant.

Ondergetekende doet wederom aangifte tegen Bas van Hout, xxxx 15 te Zandvoort wegens het doen van opzettelijk smaad en laster en gevaar zetting, c.q. uitlokking van moord gedaan d.d. 12 november 2012 op het radio programma “ Echte Jannen”.

Bewijs smaad en laster en gevaarzetting, c.q. uitlokking moord gedaan door Bas van Hout.
Verbatim van wat Bas van Hout (letterlijk) heeft gezegd in deze bij Radio “Echte Jannen” jegens/over ondergetekende.

Powned radioprogramma “Echte Jannen” met Jan Roos en Jan Heemskerk 12 november met Bas van Hout:
103.18 Bas: “Steven Brown was hoofdverdachte in de moordzaak  Hijzelendoorn samen met Martin Hoogland die uiteindelijk Klaas Bruinsma heeft geliquideerd. En om onder zijn eigen veroordeling uit te komen heeft ie zeg maar zich gekeerd tegen Martin Hoogland en ervoor gezorgd dat ie 20 jaar gevangenisstraf kreeg en dat hij als kroongetuige er mee weg kwam.”

103.43 Bas: “Hij was mede hoofdverdachte. Hij heeft zichzelf daaruit geluld door zich tegen Martin Hoogland te keren.” (Hoor:) 

Opzettelijk smaad en laster gepleegd door Bas van Hout jegens ondergetekende sinds  getuigenis Brown in de zaak Hoogland medio 1994 tot heden.
Met hetgeen hiervoor gezegd door Bas van Hout stelt hij dat ondergetekende schuldig was/is aan (mede) plegen van de moord op Tony Hijzelendoorn. Dat levert opzettelijk smaad en laster op, aangezien de strafzaak Martin Hoogland en Tony Hijzelendoorn, Klaas Bruinsma reeds afgedaan is tot aan de Hoge Raad en al hetgeen ondergetekende heeft verklaard als voor waar is aangenomen door de Hoge Raad, etc. En ondergetekende derhalve door o.a. de Hoge Raad als niet schuldig is verklaart aan de moord op Tony Hijzelendoorn. Eén en ander extra verzwarend, aangezien Bas van Hout naast politie-informant al meer dan een decenia werkzaam is als z.g. misdaadjournalist o.a. bij Panorama en dus uit en te na bekend is met het Arrest van de Hoge Raad in deze.

Bovendien is Bas van Hout reeds d.d. in een Kort-geding rechtszaak om diezelfde beschuldig veroordeelt als onrechtmatig handelt en moest toen per direct zijn boek uit de handel halen. (Zie: Prod I )

U dient mijn aangifte te lezen in de context van de volgende feiten ter zake:
Dat Van Hout zelf reeds in een artikel d.d. juni 2011 in Panorama heeft gesteld te weten sinds 1999-2000, dat Martin Hoogland de schuldige is aan de moord op Tony Hijzelendoorn. Uit dit laatste feit blijkt dus alleen al dat Bas van Hout opzettelijk smaad en laster en gevaarzetting pleegt jegens ondergetekende en de zijne sinds 1999-2000. (zie: Prod B)

Prod:
A: “Peter R de Vries en Bas van Hout laten Steve Brown wurgen door Knokploeg.”

B: Sam Klepper, John Mieremet en hun loopjongen Panorama-‘journalist’ Bruine Rat Bas van Hout lokken Steve Brown in een val met de verborgen camera om Steve Brown voor jaren de gevangenis in te helpen met een valse moord-opdracht.

C: “Organigram Misdaadgroep Peter R. de Vries sinds 1980.
”

D: “Arrest Steve Brown vs Peter R. de Vries, uitzending onrechtmatig.
”

E: “Maffia-Arrest Peter R. de Vries/Klaas Bruinsma.
”

F: De beloning van 500.000,- uitgeloofd door misdaadgroep Peter R. de Vries ,c.q. Bas van Hout voor de moord op Steve Brown en nimmer ingetrokken.

G. Dagelijks stalking, smaad en laster gedaan door het Hoerenjong ‘Panorama-journalist’ Bruine Rat Bas van Hout middels openbaarmaking op website xxxx.

H. moordaanslag d.d. 9 december 1999 mede gepleegd door misdaadgroep Peter R. de Vries en dus inclusief Bas van Hout ( beide zijn de facto politie-informant)

I: Kortgeding uitspraak inzake Bas van Hout handelt onrechtmatig door in zijn ‘boek’ “Steve Brown Super-crimineel” te stellen dat hij onder ede heeft gelogen ten einde Martin Hoogland in de gevangenis te krijgen. Het walgelijke boek vol met opzettelijk extreme kwaadaardige leugens moest per direct uit de handel worden genomen. ( zie: Vonnis rechtbank Brown.Van Hout)

Opzettelijk gevaar zetting ,c.q. uitlokking tot moord gepleegd door Bas van Hout jegens ondergetekende en de zijne.
Door dat Bas van Hout sinds mijn getuigenis media 1992-1994 in de zaak Martin Hoogland publiekelijk blijft stellen, zoals nu weer d.d. 12 november 2012 stelt dat ondergetekende met valse verklaringen Martin Hoogland voor 20 jaar de gevangenis in heeft geholpen is extreem levens bedreigend.   Hiermee stelt Bas van Hout mij en de mijne opzettelijk bloot aan gevaar, c.q. moord van de zijde van familie en leden van de ‘misdaadgroep Hoogland’. Betrokkene van de zijde van Martin Hoogland kunnen die door mij gelaakte uitlatingen van Bas van Hout opvatten als zijnde dat ondergetekende met opzettelijke valse verklaringen Martin Hoogland in de gevangenis heeft geholpen, etc. Opmerkelijk dat justitie dat feit al sinds 1994 tolereert en gedoogt.

Levensbedreigende gevaarzetting.
Bas van Hout is uiteraard van dat effect op de hoogte en dus is hij opzettelijk bezig naast smaad en laster in deze en met het ondergetekende bloot te stellen aan gevaar, c.q. moord. Eén en ander al gebleken d.d. 9 december 1999, toen er ook daadwerkelijke een moordaanslag op ondergetekende is gepleegd, die hij met twee kogels, één door zijn lever en één door zijn boven arm nauwelijks overleefde. Ron Ondunk is na het artikel van de hand van Bas van Hout daadwerkelijk vermoord.( zie Noot1). M.a.w. uw informant Bas van Hout is de facto niets anders dan een ordinaire Moordenaar!

Conclusie: Steven Brown en de zijne vogelvrij.
U zult begrijpen dat indien een persoon in dit geval ondergetekende dus publiekelijk van het medeplegen van een vreselijk bloedige huurmoord wordt beschuldigt en justitie daar niet tegen optreed, die persoon geschaad wordt in zijn maatschappelijk bestaan en dus de facto inkomsten derving leidt, etc. M.a.w. hoe en bij wie (werkgever-zaken relaties) zou ondergetekende moet solliciteren of werken als moordenaar te boek staande figuur middels de hier gelaakte uitlatingen d.d. 12 november 2012 door Bas van Hout, die deze gelaakte uitlatingen n.b. doet als misdaadjournalist van Sanoma, c.q. Panorama.

Ik acht Sanoma en Panorama en Bas van Hout derhalve  Strafrechtelijk schadeplichtig in deze en verzoekt u bij vervolging de hoogst toegestane schadevergoeding te eisen in deze op grond van (te verwachte) inkomsten derving en immateriële schade.

De enige reden die ondergetekende kan bedenken waarom justitie mogelijk wederom niet naar behoren over gaat tot vervolging en bescherming in deze sinds 1994 tot heden is dat Bas van Hout kennelijk al meer dan een decennia politie –informant is inzake de z.g. georganiseerde (Volks)- misdaad, aangezien ook in deze zaak voor de zoveelste maal het bewijs klip en klaar ter zake is.

Levens bedreigend.
Ik verzoek u en zo nodig sommeer ik u per omgaande beschermende maatregelen te treffen in deze voor mij en de mijne door te beginnen uw informant Bas van Hout het zwijgen in deze op te leggen.

In afwachting van uw beslissing in deze, ben ik ten alle tijden bereid uw nader te informeren,

Met de meeste hoogachting,

Ing. S.K.A. Brown

CC: Sanoma, Panorama
CC: De Pers
CC; Leden van de Commissie-justitie Tweede kamer.
CC; Directie Endemol
CC; Mr P van der Laar.
CC; redactie Echte jannen en Powend nieuws
CC; advocaten passage-Liquatie zaak: Sander Janssen, Paul Waarts, Jan Hein Kuijpers, Stijn Franken, Nico Meijering en Leon van Kleef. Per mail: janssen@cleerdin-hamer.nl, malewicz@cleerdin-hamer.nl, amsterdam@kuijpersvanderbiezen.nl, l A.A.Franken@uu.nl, info@ficqadvocaten.nl

Prod A
Claim/aansprakelijkstelling  d.d. 15 juni 2012    de Staat der Nederlanden., c.q. het Openbaar Ministerie ter zaken schenden belofte jegens ing. S.K.A. Brown en Brown opzettelijk blootstellen aan moord, smaad en laster., Stalking , mishandeling, sinds zijn getuigenis in de zaak Hoogland/Bruinsma en Tonny Hijsseledoorn o.a. gedaan door de ‘Maffiagroep Hoogland’ en de  ‘misdaadgroep Peter R. de Vries’ en in het bijzonder door Bas van Hout aka Het Panorama Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout.

Prod B
Rehabilitatie voor Steve Brown inzake moord Klaas Bruinsma?
VIDEO – Met het oog op dat het maandag 27 juni 20 jaar geleden is dat Klaas Bruinsma werd geliquideerd, maken diverse media daarvan gebruik door wetenswaardigheden rond deze moord uit de kast te trekken. In weekblad Panorama een opmerkelijk artikel hierover van de hand van boekenschrijver Bas van Hout. Als ‘novum’ brengt hij het gegeven dat hij rond de eeuwwisseling rechtstreeks van wijlen Sam Klepper en wijlen John Mieremet zou hebben vernomen dat wijlen Klaas Bruinsma door wijlen Martin Hoogland is doodgeschoten: “We hebben er met zijn allen voor betaald. We hebben erom getost wie het moest doen. Degene die het eerst kop gooide moest het doen. En de politie negeerde berichten over die plannen.” De reden voor de liquidatie was dat Klaas Bruinsma een ongeleid projectiel was geworden en een gevaar voor de groep. Sam Klepper aldus Bas van Hout: “We hebben erom gejankt. Klaas was mijn vriend, onze mentor, een geniaal gestoorde maniak. Het was onvermijdelijk. Hij móest weg, anders waren wij weg.”

In 1994 kwam dezelfde Bas van Hout met een geheel andere conclusie betreffende de schutter die Klaas Bruinsma doodschoot. Martin Hoogland zou het helemaal niet hebben gedaan. Bas van Hout maakte toen een SBS-documentaire over de moord op Klaas Bruinsma waarbij een bekennende moordenaar in beeld kwam (zie de YouTube uitzending hieronder; de zogenoemde anonieme beller in de video met een ondersteunende verklaring is  Mark ). Deze zelf bekennende moordenaar was Montenegrijn Branko Marianovic, die beweerde een halfbroer te zijn van de op 21 juli 1982, waarschijnlijk in opdracht van Bruinsma, geliquideerde Alexander Marianovic. Bloedwraak was zijn motief, zei hij. Het gesprek werd onder regie van Bas van Hout in Belgrado opgenomen in aanwezigheid van de advocaat van Martin Hoogland, mr. Jan Boone. Mr. Jan Boone heeft jaren geleden al laten weten dat hij bij de hele exercitie met deze Branko Marianovic, als de zogenaamde moordenaar van Klaas Bruinsma, grote vraagtekens had en zich afvroeg of de bedoelingen hiervan niet lag besloten in een hetze tussen personen, in plaats van waarheidsvinding.

Steve Brown, die destijds een getuigenis aflegde tegen Martin Hoogland in de rechtszaak rond de moord op Klaas Bruinsma, moest het opvallend zwaar ontgelden. Diverse – voornamelijk SBS6 – programma’s waaraan Bas van Hout zich had verbonden, deden hun uiterste best Steve Brown – ten voordele van Martin Hoogland – als uiterst onbetrouwbaar publiekelijk af te schilderen. Met de meest recente publicatie van Bas van Hout in de Panorama wordt Steve Brown uiterst indirect gerehabiliteerd en blijkt het juist Bas van Hout te zijn geweest die destijds de rechtsgang heeft proberen te verstoren. Martin Hoogland is dan dus toch de moordenaar van Klaas Bruinsma. Precies zoals Steve Brown altijd al beweerde.
(Bron Camilleri )

Noot1:
Bas van Hout is een valse vriend van de onderwereld als politie-informant.
Toen Bas van Hout daarna in de Panorama een artikel publiceerde met alles wat Ronnie Ondunk hem had verteld over de joego maffia in Nederland was Sreten “Jotsa” Jocic natuurlijk niet erg te spreken over Bas van Hout. Maar die kwam ermee weg door de opgenomen gesprekken van Steve Brown en Ronnie Ondunk aan Jotsa te geven. En dat had zware gevolgen voor Ronnie Ondunk. Hij werd geliquideerd.

Maar Bas van Hout deed meer voor Jotsa Jocic. In 1994 zit Bas van Hout volledig bij Jotsa Jocic in de zak en komt op de proppen met de “echte” dader van de moord op Klaas Bruinsma. Het zou hier gaan om Branco Marianovic die een broer zou zijn van Alexander Marianovic een crimineel die al in 1982 door de Bruinsma groep was geliquideerd. Dit hele verhaal was door Jotsa Jocic uit zijn duim gezogen om Martin Hoogland een handje te helpen. Op deze manier moest de geloofwaardigheid van Steve Brown die tegen Martin Hoogland getuigt had ondermijnt worden. Jammer genoeg voor Bas van Hout liep dat anders.

Verklaring van Branco Marianovic:
Martin Hooglands advocaat Jan Boone reisde mee naar Belgrado om deze Branco Marianovic te ondervragen. Boone geloofde weinig van het verhaal. Helemaal omdat de man zich niet fatsoenlijk kon legitimeren en het onbegrijpelijk is dat iemand zomaar even een moord bekend. Dit verhaal was compleet verzonnen om Steve Brown in een kwaad daglicht te zetten. Zoveel was wel duidelijk.

Ook vertelde Bas van Hout ooit dat Jan Femer de moord op Jaap van der Heiden bekend had tijdens een interview. Ferry de Kok die een goede vriend was van Jan Femer zegt dat Femer dat nooit gezegd heeft tijdens dat interview waar hij bij was. Over van der Heiden was helemaal niet gesproken die dag. Volgens Ferry de Kok schrijft Bas van Hout alles op wat Willem Holleeder hem influistert. En dat zou best eens waar kunnen zijn. Tenslotte deed hij voor Steve Brown niet anders….

Bas van Hout is een valse vriend van de onderwereld als politie-informant.
Noot2: Summier overzicht stalking, smaad en laster, poging tot moord, mishandeling van politie-informant Bas van Hout jegens Steven Brown en de zijne sinds 1994 tot heden, kennelijk gedoogd door  bepaalde (corrupte) justitie en bepaalde (corrupte) politie. (Zie:Bas van Hout)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s